فیلتر پرس

Filter Press

فیلتر پرس های غشايی صافی هايی هستند كه در آنها از صفحاتی با‌ جنس ‌پلی آميد يا پلی پروپيلن استفاده ميگردد. در اينگونـه فیلترها صفحات بين يک صفحه فلزی ثابت و يک صفحه متحرک كه به جک هيدروليک متصل است قرار دارند ، بين اين صفحات پارچه های صافی بـا روزنه های ريز قرار مي گيرند كه بـه روی آنها و فضای بين دو صفحه كيک تشـكـيـل می گردد . عموماً درسيكل كاری ابتدا صفحات تـوسـط دوغاب پر شده و سپس تحت فشار قرار مي گيرنـد پس از انجام عمليات آبگيری تحت فشار ، صفحات از هم باز شده و كيك پايين می ريزد. در هر سيكل كاری جهت جلوگيری از بسته شدن چشمه هاي فيلتر ، عمليات شستشو انجام شده و سيستم برای سيكل بعدی آماده می گردد .فيلتر پرس های توليد شده توسط شركت CDE جزء پيـشـرفـتـه ترين فيلتر پرسهای دنيا است كه در اكثر صنايع معدنی از جـملـه مس، موليبدن سرب روی، آهن، آلومينيوم، پتاس، ذغـال و شـن و ماسه به كار گرفته شده است.

برخی نقاط قوت اين سيستم به شرح ذيل می باشد :

  • استفاده از چهار سيلندر هيدروليک به صورت هم زمـان جـهـت يكنواختی فشار
  • جابجايی سريع صفحات در تخليه جهت كاهش زمان سيكل كاری
  • استـفاده ازپمپ های تخصصی با سرعت بالا جهت كاهش زمـان پُر كردن
  • استفاده از پمپ هاي هيدروليک تا ۱۶ بار فشار جـهـت كـاهـش رطوبت كيك خروجي
  • خشكی مطلوب كيک توليدی حتي با دانه بندي هاي سخت
  • شستشوي اتوماتيك فيلترها پس از هر سيكل كاری
  • قابليت اضافه كردن صفحات جهت افزايش ظرفيت در آينده تنوع دستگاه از ۵ تا ۲۰ تُن در ساعت و در كاربردهای متنوع بازيافت آب تا ۹۶%