فیلتر پرس Filter Press

فيلتر پرس هاي غشايي‌‌ صافي‌هايي هستند كه در آنها از صفحاتي‌ با‌ جنس ‌پلي آميد يا پلي پروپيلن استفاده ميگردد. دراينگـونـه فـيـلـتـرهـا صفحات بين يك صفحه فلزي ثابت و يك صفحه متحرك كه به جك هيدروليك متصل است قرار دارند ، بين اين صفحات پارچه هاي صـافـي بـا روزنه هاي ريز قرار مي گيرند كه بـه روي آنها و فضاي بين دو صفحه كيك تشـكـيـل مي گردد . عموماً درسيكل كاري ابتدا صـفـحـات تـوسـط دوغاب پر شده و سپس تحت فشار قرار مي گيرنـد پس از انجام عمليات آبگيري تحت فشار ، صفحات از هم باز شده و كيك پايين مي ريزد. ر هر سيكل كاري جهت جلوگيري از بسته شدن چشمه هاي فيلتر ، عمليات شستشو انجام شده و سيستم براي سيكل بعدي آماده مي گردد .فيلتر پرس هاي توليد شده توسط شركت CDE جزء پيـشـرفـتـه ترين فيلتر پرسهاي دنيا است كه در اكثر صنايع معدني از جـملـه مس، موليبدن سرب روي، آهن، آلومينيوم، پتاس، ذغـال و شـن و ماسه به كار گرفته شده است.

 

برخی نقاط قوت اين سيستم به شرح ذيل می باشد :

  • استفاده از چهار سيلندر هيدروليك به صورت هم زمـان جـهـت يكنواختي فشار
  • جابجايي سريع صفحات در تخليه جهت كاهش زمان سيكل كاري
  • استـفاده ازپمپ هاي تخصصي با سرعت بالا جهت كاهش زمـان پُر كردن
  • استفاده از پمپ هاي هيدروليك تا ۱۶ بار فشار جـهـت كـاهـش رطوبت كيك خروجي
  • خشكي مطلوب كيك توليدي حتي با دانه بندي هاي سخت
  • شستشوي اتوماتيك فيلترها پس از هر سيكل كاري
  • قابليت اضافه كردن صفحات جهت افزايش ظرفيت در آينده تنوع دستگاه از ۵ تا ۲۰ تُن در ساعت و در كاربردهاي متنوع بازيافت آب تا ۹۶%