پروژه های برسا

شـــــرکــت برســا در طی فعالیت خود با افتخار موفق به راه اندازی دستگاه های مختلف در بسیاری از معادن کشور شده است.
برخی پــروژه های انجام شده توسط شــرکــت را در تصاویر زیر می بینید

لیست شرکت ها

 1. شرکت نوین رضی آباد شهریار
 2. شرکت تهران مرید شهریار
 3. شرکت متوساک شهریار
 4. شرکت ندای انصار پاکدشت
 5. شرکت شن سازان صبا پاکدشت
 6. شرکت الغدير قم
 7. شرکت اتحاد نوین شهریار
 8. شرکت بابا سلمان شهریار
 9. شرکت زرین ماسه پاکدشت
 10. شرکت شن وماسه گلستان گرگان
 11. شرکت ابرار شن شرق پاکدشت
 12. شرکت دی شهریار
 13. شرکت معین پویندگان سعید آباد
 14. شرکت بهار شهریار
 15. صنایع شهید صنیع خانی شهریار
 16. شرکت ماسه سازان میثم کردان
 17. شرکت ایثارگران کردان
 18. شرکت صبح روشن
 19. شرکت اسکانده
 20. شرکت قدس
 21. ژرف پی آفتاب
 22. تهران شرق
 23. زرین شن بوشهر